Správy a aktuality

Vo veku 81 rokov zomrel slovenský etnológ, pedagóg a autor Milan Leščák, profesor Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a jedna z  najvýznamnejších osobností slovenskej folkloristiky. Vo svojej práci sa špecializoval na ľudovú slovesnosť, dejiny a teóriu folkloristiky, vzťah literatúry a folklóru.

Profesor Leščák spoluzakladal Katedru folkloristiky a regionalistiky na nitrianskej Univerzite Konštantína Filozofa.

Levočský rodák Milan Leščák je autorom diela Slovenské ľudové hádanky (1980), spoluautorom publikácie Folklór a folkloristika – O ľudovej slovesnosti (1982, spolu s Oldřichom Sirovátkom) a štvorzväzkových Prameňov k tradičnej duchovnej kultúre Slovenska.

S kolegom Viliamom Marčokom zostavil výber z folklórnej ľúbostnej lyriky Červené jabĺčko v oblôčku mám (1986) a je  autorom publikácie O asimilácii folklórnej a literárnej komunikácie (2001). Autorsky sa podieľal na tvorbe námetov a scenárov.

V Národnom osvetovom centre pôsobil ako garant projektu Encyklopédia scénického folklorizmu na Slovensku. Centrum vydalo jeho učebnicu Úvod do folkloristiky (2006) a titul Folklór a scénický folklorizmus (2007).

Publikoval dovedna viac ako sto vedeckých štúdií a článkov, v ktorých sa okrem teórie a metodológie folkloristiky venoval aj dejinám vedy a osobnostiam, ako Pavol Dobšinský, Andrej Melicherčík či Peter Grigorievič Bogatyriov.

Milan Leščák bol tiež šéfredaktorom odborných časopisov Národopisné informácie a Slovenský národopis, členom redakčných rád periodík Etnologia Slovaca et Slavica a Český lid či zakladateľom a spoluorganizátorom festivalu Etnofilm Čadca.

— Filozofická fakulta UK

www.martinus.sk


POZRITE SI ĎALŠIE SPRÁVY