Správy a aktuality

Rada Protimonopolného úradu potvrdila skoršie rozhodnutie úradu voči spoločnosti Lita o zneužívaní dominantného postavenia a udelení pokuty takmer 58-tisíc eur. Zamietla tak odvolanie združenia zastupujúceho slovenských a zahraničných autorov. Rozhodnutie sa týka sadzieb za použitie diel v hoteloch.

Rozhodnutie Rady nadobudlo právoplatnosť 27. októbra 2023. Lita sa z rozhodnutím nestotožňuje a plánuje sa obrátiť na správny súd.

Zneužitie podľa Protimonopolného úradu spočívalo v uplatňovaní neprimeraných cien pri poskytovaní licenčných služieb používateľom autorských diel vo verejnom prenose prostredníctvom televíznych a rozhlasových prijímačov v izbách ubytovacích zariadení.

Dotknuté podnikateľské subjekty údajne uhrádzali neprimerane vysoké licenčné odmeny, čo odporuje Zmluve o fungovaní Európskej únie aj zákonu o ochrane hospodárskej súťaže. Takéto konanie je legislatívne zakázané.

Advokát autorskej spoločnosti Lita Juraj Steinecker považuje rozhodnutie štátneho úradu za nezákonné. „Rozhodnutie PMÚ vykazuje zásadné právne a faktické chyby. Som presvedčený, že nám správny súd, resp. Súdny dvor EÚ, dajú za pravdu,“ uviedol zastupujúci právnik z advokátskej kancelárie JS Legal.

Lita je občianske združenie autorov z oblasti literatúry, divadla, filmu a výtvarného umenia. Aktuálne má viac ako 300 členov, zastupuje tisíce slovenských autorov a nositeľov práv a desaťtisíce zahraničných autorov pri výkone ich autorských práv.

— Protimonopolného úrad SRLita

www.martinus.sk


POZRITE SI ĎALŠIE SPRÁVY